SMU

Skulemiljøutvalet tek opp saker som omhandler det fysiske og det psykososiale skulemiljøet. Her er elevar og foreldre i fleirtal. Ved Vike Friskule er SMU samansett av skulestyret (inkl. rektor og to representantar frå personalet), tre elevar frå elevrådet og to representantar frå FAU. SMU har møte to gongar i året.

SU

Samarbeidsutvalet

Dette har vi slått saman med SMU.